Up

Alphabetical listing of Places in Vietnam

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ân Phú city Quang Ngai Vietnam 15.13 108.83 36 196887
Ân Phú city Bac Ninh Vietnam 21.17 105.98 42 141954
Ân Thường city Binh Dinh Vietnam 14.38 108.97 16 14751
Ân Đôn city Binh Dinh Vietnam 14.35 109.01 246 15641
Âp Long Phước city Tra Vinh Vietnam 9.64 106.51 3 32132
Âp Đông Nhì city Ho Chi Minh Vietnam 10.82 106.70 42 1831432
Âu Ca city Lang Son Vietnam 21.77 106.42 1669 10273
Âu Thọ city Soc Trang Vietnam 9.35 106.10 0 27283

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.