Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Hai-k'ou-liao-tzu city Jiayi Taiwan 23.50 120.43 91 59250
Hai-k’ou-liao-tzu city Jiayi Taiwan 23.50 120.43 91 59250
Haikouliaozi city Jiayi Taiwan 23.50 120.43 91 59250
Haikouliaozih city Jiayi Taiwan 23.50 120.43 91 59250
Hejhuang city Jiayi Taiwan 23.48 120.40 78 75654
Hemu city Jiayi Taiwan 23.46 120.46 193 68870
Hezhuang city Jiayi Taiwan 23.48 120.40 78 75654
Ho-chuang city Jiayi Taiwan 23.48 120.40 78 75654
Ho-mu city Jiayi Taiwan 23.46 120.46 193 68870
Hongmaopi city Jiayi Taiwan 23.46 120.49 295 55676
Hou-chuang city Jiayi Taiwan 23.49 120.47 249 47229
Hou-chuang city Jiayi Taiwan 23.48 120.42 91 74308
Hou-chuang-tzu city Jiayi Taiwan 23.50 120.46 101 52518
Hou-hu city Jiayi Taiwan 23.51 120.45 98 47577
Hou-ts'o city Jiayi Taiwan 23.51 120.44 95 47017
Hou-ts’o city Jiayi Taiwan 23.51 120.44 95 47017
Houcuo city Jiayi Taiwan 23.51 120.44 95 47017
Houhu city Jiayi Taiwan 23.51 120.45 98 47577
Houjhuang city Jiayi Taiwan 23.48 120.42 91 74308
Houjhuang city Jiayi Taiwan 23.49 120.47 249 47229
Houzhuang city Jiayi Taiwan 23.49 120.47 249 47229
Houzhuang city Jiayi Taiwan 23.48 120.42 91 74308
Hsi-ti city Jiayi Taiwan 23.46 120.45 144 71515
Hsi-ti city Jiayi Taiwan 23.44 120.44 101 78503
Hsia-lu-t'ou city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 75515
Hsia-lu-t’ou city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 75515
Hsia-p'i city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 62488
Hsia-p'i-tzu city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 62488
Hsia-p’i city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 62488
Hsia-p’i-tzu city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 62488
Hsin-chuang city Jiayi Taiwan 23.47 120.45 137 70988
Hsin-ts'o city Jiayi Taiwan 23.49 120.44 131 60107
Hsin-ts’o city Jiayi Taiwan 23.49 120.44 131 60107
Hsu-ts'o city Jiayi Taiwan 23.51 120.43 95 53632
Hsu-ts'o-chuang-tzu city Jiayi Taiwan 23.51 120.43 95 53632
Hsü-ts’o city Jiayi Taiwan 23.51 120.43 95 53632
Hsü-ts’o-chuang-tzu city Jiayi Taiwan 23.51 120.43 95 53632
Hu-nei city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 81998
Hu-nei-li city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 81998
Hu-tzu-nei city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 81998
Huang-hsi-tzu-chiao city Jiayi Taiwan 23.47 120.50 354 45374
Huangxizijiao city Jiayi Taiwan 23.47 120.50 354 45374
Hung-mao-p'i city Jiayi Taiwan 23.46 120.49 295 55676
Hung-mao-p’i city Jiayi Taiwan 23.46 120.49 295 55676
Huzihnei city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 81998
Huzinei city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 81998

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.