Up

Alphabetical listing of Places in Somalia


KI (1),KM (1),Ka (180),Ke (6),Kh (35),Ki (27),Ko (102),Kr (2),Ku (110)
Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.