Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
surovatiha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.77 43.90 830 1341

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.