Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Wachtan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.97 46.69 396 743
Warnawino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.40 45.09 278 447
Wasylówka Mała city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.97 44.94 830 915
Watscha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 42.77 830 1937
Wetluga city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.86 45.78 344 447
Wetluschski city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.17 45.12 328 1043
Wjetluga city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.86 45.78 344 447
Wolodarsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.23 43.19 291 3572
Worotynez city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.06 45.86 347 894
Worsma city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.99 43.27 282 8834
Wosnessenskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.89 42.76 830 1937
Wołodarsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.23 43.19 291 3572
Wyksa city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.32 42.17 337 8728

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.