Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Qorbatov city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.13 43.06 830 251
Qorodets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.47 406 59869

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.