Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Jadrovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.08 45.31 314 1043
Jagodno-Lesnoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.82 43.78 830 298
Jagubovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.38 44.69 374 1205
Jakovtsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.90 42.64 830 1746
Jakowlewo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.77 42.59 830 1937
Jamnovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 44.55 328 298
Janovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.48 45.31 318 1043
Jazykovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.42 46.30 377 680
Jefanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.73 42.27 830 341
Jegorovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 45.62 301 596
Jeldezj city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.64 45.24 347 596
Jelfimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.00 44.83 830 1408
Jelfimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.87 44.24 830 596
Jelizarjevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.06 43.34 830 1341
Jelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.84 45.64 830 1639
Jelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 44.29 830 1491
Jendovisjtsji city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.38 45.46 830 1321
Jerzovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.53 45.62 377 587
Jezjovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.56 44.24 357 447
Juganets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 43.23 318 2741

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.