Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bral'gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.70 43.16 301 1853
Bral’gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.70 43.16 301 1853
Bredovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.46 43.20 406 299
Briljakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.86 43.63 275 298
Brilyakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.86 43.63 275 298
Britvino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.12 44.69 830 1381
Brodovoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.51 44.90 301 447
Bronskij Vatras city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.85 45.46 830 1639
Bronskiy Vatras city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.85 45.46 830 1639
Broteny city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.70 43.56 311 8149
Brovnitsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.75 43.14 334 2127
Bryndino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.94 43.85 387 596

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.