Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
보르 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.36 44.07 262 114244

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.