Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
발라흐나 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.49 43.60 259 28212

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.