Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
維克薩 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.32 42.17 337 8728

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.