Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
巴甫洛沃 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.97 43.09 830 15325

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.