Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
克斯托沃 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.15 44.20 393 72471

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.