Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ムフトロヴォ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.47 43.20 830 1221

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.