Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ペレヴォス city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.60 44.54 337 1937

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.