Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ナヴァシノ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.54 42.20 275 13508

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.