Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ズイコヴォ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.26 46.60 830 447

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.