Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ギドロトルフ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.48 43.54 275 42199

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.