Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ウレーニ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.46 45.79 314 1490

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.