Up

Alphabetical listing of Places in Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Dodo-Ilya city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.60 113.60 2414 149
Dogoy city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.28 114.83 2247 298
Doryanaya city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.53 113.86 2486 298
Dul'durga city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.68 113.59 2454 149
Duldurgh city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.68 113.59 2454 149
Dul’durga city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.68 113.59 2454 149
Dzharmagatay city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.05 113.47 3940 149
Dzharmagtai city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.05 113.47 3940 149

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.