Up

Alphabetical listing of Places in Poland

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
פּױזן city Wielkopolskie Poland 52.42 16.97 183 152520
פאיינצנו city Lodzkie Poland 51.14 19.00 830 7778
פאקשיווניץ city Swietokrzyskie Poland 50.59 21.59 830 7758
פביאניצה city Lodzkie Poland 51.66 19.35 830 71074
פוזנן city Wielkopolskie Poland 52.42 16.97 183 152520
פויזן city Wielkopolskie Poland 52.42 16.97 183 152520
פולאווי city Lubelskie Poland 51.42 21.97 830 54589
פולטוסק city Mazowieckie Poland 52.70 21.08 252 12347
פולקוביצה city Dolnoslaskie Poland 51.51 16.07 830 18351
פיאסצנו city Mazowieckie Poland 52.07 21.03 344 58184
פיוטרקוב טריבונלסקי city Lodzkie Poland 51.41 19.69 830 86519
פיוטרקוב קויאבסקי city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.55 18.50 357 5551
פילזנו city Podkarpackie Poland 49.98 21.29 830 8277
פינטשאוו city Swietokrzyskie Poland 50.52 20.53 830 8210
פינצוב city Swietokrzyskie Poland 50.52 20.53 830 8210
פיעטרקאוו city Lodzkie Poland 51.41 19.69 830 86519
פלאצק city Mazowieckie Poland 52.55 19.70 311 91809
פלונסק city Mazowieckie Poland 52.62 20.38 308 25831
פלוצק city Mazowieckie Poland 52.55 19.70 311 91809
פצאנוב city Swietokrzyskie Poland 50.40 21.04 830 5449
פראשקה city Opolskie Poland 51.05 18.46 830 8811
פרצ'ב city Lubelskie Poland 51.64 22.91 830 6934
פרצב city Lubelskie Poland 51.64 22.91 830 6934
פשיטיק city Mazowieckie Poland 51.47 20.91 830 4322
פשיסחה city Mazowieckie Poland 51.36 20.63 830 5670
פשמישל city Podkarpackie Poland 49.78 22.79 830 66526
פשעמישל city Podkarpackie Poland 49.78 22.79 830 66526
פ׳לה city Wielkopolskie Poland 53.15 16.75 193 54664

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.