Up

Alphabetical listing of Places in Latvia


Ka (502),Ke (42),Kh (2),Ki (57),Kl (116),Kn (12),Ko (122),Kr (258),Ks (1),Ku (170),Kv (1),Ky (1), (22), (2), (4), (1), (16)
Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.