Up

Alphabetical listing of Places in Iran

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ū Ūghlī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.71 45.21 3349 4023
Ūbeh city Khorasan-e Shomali Iran 37.62 57.53 4189 3440
Ūbeh-ye Gāv Mīshlī city Golestan Iran 37.27 55.33 324 17040
Ūbāt city Mazandaran Iran 36.05 52.97 3622 2533
Ūch Boghāz city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.45 50.45 7864 5961
Ūch Bolāgh city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.21 46.30 5921 8180
Ūch Bolāgh city Zanjan Iran 37.01 48.24 6036 2086
Ūch Bolāgh city Kordestan Iran 35.41 47.83 6148 4023
Ūch Daraq-e Vosţá city Ardabil Iran 39.32 48.07 1669 3427
Ūch Daraq-e ‘Olyā city Ardabil Iran 39.31 48.08 1669 3427
Ūch Darreh city Ardabil Iran 39.21 48.07 1669 4365
Ūch Darreh Qeshlāq-e Ḩāmpā city Ardabil Iran 39.32 48.07 1669 3427
Ūch Ovlar city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.48 45.20 4206 71166
Ūch Qū’ī city Golestan Iran 37.74 55.25 830 4768
Ūch Tappeh city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.60 46.21 4445 14754
Ūch Tappeh city Golestan Iran 37.05 54.67 114 16835
Ūch Tappeh city Zanjan Iran 36.52 48.30 6709 2086
Ūch Tappeh city Hamadan Iran 35.15 48.56 5869 4624
Ūch Tappeh city Markazi Iran 34.06 49.17 7001 2086
Ūch Tappeh-ye Qal‘eh city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.03 46.01 4209 50750
Ūchbolāgh city Ardabil Iran 39.24 47.99 2509 3427
Ūchbolāgh city Ardabil Iran 39.05 47.78 3349 4734
Ūchbolāgh city Ardabil Iran 38.52 48.30 5029 4832
Ūchbūlāgh city Zanjan Iran 37.01 48.24 6036 2086
Ūchdaraq city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.11 46.92 6965 2235
Ūchdarreh city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.63 46.88 6709 3458
Ūcheh city Iran 38.97 48.23 3349 6155
Ūcheh city Esfahan Iran 31.45 51.37 9228 1788
Ūchgol city Kordestan Iran 36.23 47.44 6161 1341
Ūchgonbad-e Khān city Kordestan Iran 36.24 47.61 5869 1341
Ūchqebeh city Ardabil Iran 38.94 47.65 3681 5811
Ūchqāz city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūchqāz-e Pā’īn city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūchtāsh city Zanjan Iran 36.43 47.69 6709 1790
Ūchīnak city Tehran Iran 35.57 52.24 5935 2086
Ūdarj city Kerman Iran 30.63 56.16 6709 1983
Ūddolū city Ardabil Iran 39.30 48.16 1023 4708
Ūdlū city Ardabil Iran 39.30 48.16 1023 4708
Ūdlū Qeshlāq city Ardabil Iran 39.33 48.03 1669 3427
Ūdū’ī city Hormozgan Iran 27.02 57.40 1066 2086
Ūghlān Ojāq Darrahsī city Ardabil Iran 39.25 48.03 1669 3427
Ūghlān-e Mīr Aḩmad city Kordestan Iran 36.16 47.51 5869 1341
Ūghlānī Gālāsī Dāgh city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.03 45.20 3474 3129
Ūghāran Gālāsī city Ardabil Iran 38.71 48.20 6709 4324
Ūghūl Beyg city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.45 47.13 6118 27895
Ūghūrābād city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.74 46.81 6243 2106
Ūgleh Mīāḩ city Khuzestan Iran 30.77 49.09 49 2831
Ūhāljeh city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.64 46.49 6230 1937
Ūjan city Fars Iran 30.46 52.56 7001 894
Ūjeghāz-e Bālā city Ardabil Iran 37.79 48.51 5869 2682
Ūjeghāz-e Soflá city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūjgāz Pā’īn city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūjqāz city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūjqāz city Ardabil Iran 37.79 48.51 5869 2682
Ūjqāz Pā’īn city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūjqāz-e Bālā city Ardabil Iran 37.79 48.51 5869 2682
Ūjqāz-e Pā’īn city Ardabil Iran 37.76 48.50 5869 2686
Ūjqāz-e ‘Olyā city Ardabil Iran 37.79 48.51 5869 2682
Ūjā Kolā city Mazandaran Iran 36.66 51.36 3 20189
Ūjāq Kandī city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.79 46.63 6709 3993
Ūjīābād city Mazandaran Iran 36.52 52.35 141 33223
Ūkhchelar city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.75 45.12 4274 46772
Ūkhchelū city Hamadan Iran 35.13 48.49 6709 3033
Ūlang city Zanjan Iran 36.41 48.73 6000 2196
Ūlanlar city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.32 44.68 3375 3129
Ūleh Karī city Gilan Iran 37.74 48.94 170 20353
Ūleh Karīm city Gilan Iran 37.74 48.94 170 20353
Ūlehchāl city Gilan Iran 37.88 48.78 2509 2980
Ūlehchāy city Gilan Iran 37.88 48.78 2509 2980
Ūlmā-ye Soflá city Ardabil Iran 38.72 47.99 4475 3874
Ūlmā-ye ‘Olyā city Ardabil Iran 38.73 47.99 4475 3874
Ūlom city Gilan Iran 37.46 49.09 278 5030
Ūloyar city Kermanshah Iran 34.07 46.06 3451 4090
Ūltān city Ardabil Iran 39.66 47.90 98 43748
Ūlyā’ city Kerman Iran 29.37 57.43 8389 1250
Ūlāghān city Ardabil Iran 38.32 48.48 4261 5364
Ūlākerī city Gilan Iran 37.74 48.94 170 20353
Ūlāmchī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.99 46.79 6158 3014
Ūlī Bozorg city Bushehr Iran 27.84 51.89 0 969
Ūlūkchī city Esfahan Iran 32.93 52.19 6709 9834
Ūmaīyūn city Kordestan Iran 35.79 48.07 6128 3105
Ūmāl city Mazandaran Iran 36.71 53.09 -1689 19948
Ūmāstān city Ardabil Iran 39.00 48.30 2509 6933
Ūmī city Khorasan-e Razavi Iran 35.24 59.21 4189 39198
Ūnbīr Beyglū city Ardabil Iran 39.08 48.00 2509 5811
Ūndar city Golestan Iran 37.56 55.97 3454 3278
Ūneq Yelqī-ye Pā’īn city Golestan Iran 37.00 54.57 39 17132
Ūnārenī Soflá city Kordestan Iran 34.79 47.01 5042 22859
Ūnīk city Khorasan-e Jonubi Iran 33.30 59.70 6709 596
Ūnīādān city Zanjan Iran 36.93 48.20 5091 2086
Ūnīūn city Khorasan-e Jonubi Iran 33.03 59.39 6272 596
Ūqchī Bozorg city Golestan Iran 37.70 55.37 1105 4768
Ūqchī Kūchek city Golestan Iran 37.69 55.38 1056 4768
Ūranar city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.32 44.68 3375 3129
Ūraneh city Qazvin Iran 35.95 49.26 6709 2235
Ūranj city Ardabil Iran 38.45 48.38 5029 5228
Ūranqāsh city Qazvin Iran 35.90 49.28 6079 2235
Ūraq city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.49 48.00 5918 2533
Ūrchān city Qazvin Iran 35.85 49.20 6181 2151
Ūrd-ī-Hūn city Zanjan Iran 35.66 48.39 5954 4284
Ūrdān city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.27 44.73 5029 13323
Ūreh-ye Pā’īn city Esfahan Iran 33.52 51.87 7099 1347
Ūrgamān city Fars Iran 30.91 52.71 7040 35484
Ūrgān city Esfahan Iran 32.60 50.43 7132 3948
Ūrjak city Zanjan Iran 36.94 47.44 5029 2086
Ūrkat Ḩājjī city Golestan Iran 36.91 54.11 -1689 41042
Ūrlūlī city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.28 47.60 5029 2533
Ūrmā city Gilan Iran 37.43 48.94 3349 2980
Ūrmī city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.36 47.22 7549 1896
Ūrmū city Hormozgan Iran 27.38 55.81 2014 1937
Ūrnak city Sistan va Baluchestan Iran 26.43 60.58 3349 1790
Ūrneh city Qazvin Iran 35.95 49.26 6709 2235
Ūroj city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.86 46.42 4189 1937
Ūrqīn city Hamadan Iran 35.28 48.69 5869 5364
Ūrteh Bolāgh city Hamadan Iran 34.33 48.55 5416 5364
Ūrteh Cheshmeh city Khorasan-e Razavi Iran 37.06 58.34 5131 2384
Ūrtā Bolāgh city Zanjan Iran 36.96 48.38 6709 2086
Ūrtā Kand city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.94 47.88 6184 3410
Ūrtā Qeshlāq-e Soflá city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.04 46.52 6079 2878
Ūrtādaraq city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.03 46.73 6919 3018
Ūrtākand city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.94 44.66 6955 3514
Ūryāt city Hamadan Iran 35.26 48.37 6181 2086
Ūrāchī city Zanjan Iran 36.99 48.28 5869 2086
Ūrāmān Takht city Kordestan Iran 35.25 46.26 3753 3076
Ūrān city Kerman Iran 30.23 56.99 5869 47655
Ūrāzākhūnd city Khorasan-e Shomali Iran 38.12 56.98 4438 1788
Ūrāzān city Alborz Iran 36.13 50.88 7618 2086
Ūrī city Gilan Iran 37.38 49.01 1778 4012
Ūrūj city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.86 46.42 4189 1937
Ūshan city Esfahan Iran 32.61 52.93 6709 7321
Ūshdelaq city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.45 46.98 4481 7045
Ūshdelī-ye Bālā city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.01 46.99 5314 2099
Ūshdelī-ye Kohneh city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.02 46.98 5328 1985
Ūshdelī-ye Pā’īn city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.02 46.98 5328 1985
Ūshen city Esfahan Iran 32.64 52.94 6709 4218
Ūshtowbīn city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.86 46.49 3349 1945
Ūshtūt city Khorasan-e Shomali Iran 38.17 56.39 2509 1659
Ūshāb city Sistan va Baluchestan Iran 26.00 60.93 830 745
Ūshāb city Sistan va Baluchestan Iran 25.99 60.93 830 745
Ūshān city Tehran Iran 35.90 51.52 6003 1962
Ūsowblū city Iran 39.25 47.18 1217 4129
Ūst Dāgh city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.39 45.88 5413 16182
Ūste Qal‘ehsī city Khorasan-e Shomali Iran 37.67 57.20 2509 1788
Ūstā Qāsem Maḩalleh-ye Shīrābād city Gilan Iran 38.09 48.89 118 1907
Ūsūmābād city Yazd Iran 31.18 53.28 5029 1043
Ūsūrān city Ardabil Iran 38.98 48.26 2759 6220
Ūterābād-e Bālā city Khorasan-e Shomali Iran 37.60 57.05 2723 1788
Ūterābād-e Pā’īn city Khorasan-e Shomali Iran 37.60 57.04 2509 1788
Ūtān city Sistan va Baluchestan Iran 26.47 61.26 2509 596
Ūyatem city Gilan Iran 36.94 49.88 5423 11771
Ūynehchī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.58 46.37 5974 13470
Ūz city Mazandaran Iran 36.20 51.67 7549 2831
Ūzaj city Zanjan Iran 36.80 47.90 6709 2086
Ūzbak city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.48 46.30 6164 17585
Ūzgūn city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.33 45.57 4189 712
Ūzneh city Tehran Iran 35.65 52.47 8389 2086
Ūznān city Hamadan Iran 34.85 48.43 6709 57653
Ūzon Owbeh city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.11 46.01 4228 38360
Ūzondarreh ‘Olyā city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.70 45.77 5104 14997
Ūzān city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.91 46.68 6709 3427
Ūzān Eskandarī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.46 45.29 4206 12174
Ūzān Malek city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.38 45.15 4288 8416
Ūzān Malek ot Tojjār city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.38 45.15 4288 8416
Ūzān-e Bālā city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.91 46.68 6709 3427
Ūzān-e ‘Olyā city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.91 46.68 6709 3427
Ūzī city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.73 46.67 5869 4172
Ūzī city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.65 46.65 7549 2946
Ūzūmchī city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.65 47.19 5869 2300
Ūzūn Bolāgh city Esfahan Iran 33.03 50.23 8438 4917
Ūzūn Bījeh city Khorasan-e Shomali Iran 37.55 57.46 3349 22078
Ūzūn Darreh city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.70 45.77 5104 14997
Ūzūn Darreh city Qazvin Iran 36.36 49.90 5029 7145
Ūzūn Darreh city Hamadan Iran 35.54 48.35 5869 5215
Ūzūn Darreh city Fars Iran 29.87 52.73 5177 28122
Ūzūn Darreh-ye Pā’īn city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.72 45.77 5029 28988
Ūzūn Darreh-ye Soflá city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.72 45.77 5029 28988
Ūzūn Darreh-ye ‘Olyā city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.70 45.77 5104 14997
Ūzūn Owbeh city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.19 46.42 5869 8142
Ūzūn Qayah city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.13 47.38 2509 4172
Ūzūn Qeshlāq city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.83 46.25 4333 14965
Ūzūn Qū’ī-ye Do city Ardabil Iran 39.60 48.06 131 4550
Ūzūn Qū’ī-ye Yek city Ardabil Iran 39.10 48.05 1965 5811
Ūzūn Tappeh-ye Soflá city Ardabil Iran 39.54 47.61 321 5479
Ūzūn Tappeh-ye ‘Olyā city Iran 39.52 47.60 357 5408
Ūşālū-ye Kāz̧em city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.71 45.21 4215 27546

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.