Up

Alphabetical listing of Places in China

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
zh:恰卜恰镇 city Qinghai China 36.28 100.61 9324 149
zhe ba city Xizang China 29.22 85.30 17148 149
zhuānyáowān zhèn city Shaanxi China 36.68 109.15 4189 5960
zhāgānnàoěr zhèn city Nei Mongol China 42.30 115.00 4379 1043
zhē dǎo zhèn city Yunnan China 24.82 98.28 3418 15496
zhōujiā xiāng city Gansu China 35.29 108.04 4189 40011
zhūlā xiāng city Xizang China 30.10 93.60 11748 0
zuijiaotang city Sichuan China 28.13 100.18 10068 447
zuijiazui city Hubei China 30.74 114.30 45 112509
zuinshan city Gansu China 34.70 104.90 5433 9238
zuiwanli city Gansu China 34.67 104.74 6272 8790
zǎoshèng zhèn city Gansu China 35.41 108.03 4189 48970

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.