Up

Alphabetical listing of Places in China

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
yu shu city Qinghai China 33.01 97.01 12706 0
yuánhùcūn zhèn city Xinjiang China 44.23 86.90 1669 2374
yàzhuó xiāng city Sichuan China 30.53 101.06 10282 571
yánchǎngbǎo zhèn city Shaanxi China 37.67 107.52 4412 2682
yángchà zhèn city Jilin China 41.21 126.23 1066 5811
yáoqūzhèn city Shaanxi China 35.19 108.87 4189 22036
yùhuázhèn city Shaanxi China 35.35 108.90 5029 48107
yùhǎi zhèn city Ningxia China 36.98 105.91 4452 69875
yùkǒu xiāng city Shanxi China 37.31 112.53 4189 20713
yīchēgáshàn xībózú xiāng city Xinjiang China 44.27 80.58 2742 6109
yītōng zhèn city Jilin China 43.33 125.30 843 180728

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.