Up

Alphabetical listing of Places in China

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
na qu city Xizang China 31.48 92.06 15108 34096
niángpú xiāng city Xizang China 30.23 93.17 15948 0
niǎn bà city Qinghai China 36.48 102.42 6709 8239
nongdanong city Qinghai China 32.48 96.47 13579 447
nánshān lìlìzú xiāng city Sichuan China 27.29 102.22 5898 6260
nánxiāng zhèn city Guangxi China 22.60 109.13 232 49931
nánzhàngchéng zhèn city Hebei China 37.91 114.07 1072 10559

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.