Up

Alphabetical listing of Places in China

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
kengtou city Fujian China 26.13 119.32 75 591823
kùéĕrqísīzhèn city Xinjiang China 46.99 89.52 2595 298
kāiyuán jiēdào city Henan China 36.07 113.82 1043 51630
kǒuqián zhèn city Jilin China 43.64 126.46 830 4321

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.