Up

Alphabetical listing of Places in China

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ĉangĉuno city Jilin China 43.88 125.32 830 331555
Ĉangĝoŭo city Jiangsu China 31.77 119.95 39 313101
Ĉangŝa city Hunan China 28.20 112.97 150 662042
Ĉengduo city Sichuan China 30.67 104.07 1738 592176
Ĉinhŭangdaŭo city Hebei China 39.93 119.59 13 73160
Ĉiĉiharo city Heilongjiang China 47.34 123.96 830 32931
Ĉongĉingo city Chongqing China 29.56 106.55 830 579410

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.