Up

Alphabetical listing of Places in Belarus

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ryabchenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.25 28.36 830 457
Ryabchonki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.25 28.36 830 457
Ryabinovaya city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.92 30.96 830 1496
Ryabinovaya city Minskaya Voblasts' Belarus 54.23 26.65 830 1644
Ryabinovaya Slobodka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.91 31.04 830 1491
Ryabinovka city Minskaya Voblasts' Belarus 53.56 27.46 830 1788
Ryabinovka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.45 30.81 830 1341
Ryabinovka city Minskaya Voblasts' Belarus 53.67 27.18 830 16348
Ryabinovka city Minskaya Voblasts' Belarus 53.64 27.98 830 1781
Ryabinovka city Minskaya Voblasts' Belarus 53.47 27.65 830 1788
Ryabinovka city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.66 28.50 830 6
Ryabinovka city Minskaya Voblasts' Belarus 54.19 28.87 830 50
Ryabinovka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.15 29.92 830 1705
Ryabinovo city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.48 26.64 830 542
Ryabka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.17 30.85 830 1551
Ryabka city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.32 28.29 393 1341
Ryabki city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.17 30.85 830 1551
Ryabovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.35 30.83 830 94
Ryabtevshchina city Minskaya Voblasts' Belarus 53.58 27.14 830 1658
Ryabtsevo city Belarus 55.30 30.62 830 0
Ryabtsevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.83 30.23 830 1490
Ryabtsevshchina city Minskaya Voblasts' Belarus 53.58 27.14 830 1658
Ryabtsy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.90 29.79 830 1490
Ryabyy Slup city Minskaya Voblasts' Belarus 54.03 28.12 830 1704
Ryamshino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.97 29.94 830 1490
Ryasha city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.01 31.20 830 1215
Ryasna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.65 29.83 830 1659
Ryasna city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.01 31.20 830 1215
Ryasno city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.39 23.42 830 1937
Ryasno city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.65 29.83 830 1659
Rybachki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 27.56 830 1319
Rybachnoye city Minskaya Voblasts' Belarus 53.99 28.58 830 711
Rybaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.32 28.88 830 396
Rybaki city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.52 26.41 830 40410
Rybaki city Belarus 52.92 26.75 830 3427
Rybaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.25 30.60 830 0
Rybaki city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.76 24.43 400 2556
Rybaki city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.41 24.43 393 1980
Rybaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.76 27.67 830 1299
Rybaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.20 28.44 830 1002
Rybaki city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.11 25.75 830 1638
Rybaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.39 30.47 830 35
Rybakovshchina city Minskaya Voblasts' Belarus 53.55 27.57 830 1788
Rybakovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.83 29.42 830 1754
Rybakoŭščyna city Minskaya Voblasts' Belarus 53.55 27.57 830 1788
Rybakoŭščyna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.83 29.42 830 1754
Rybalava city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.41 25.49 830 2086
Rybalavičy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.39 24.84 830 2550
Rybaltova city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.51 30.67 830 1555
Rybaltovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.51 30.67 830 1555
Rybaly city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.02 23.94 830 1722
Rybački city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 27.56 830 1319
Rybačnaje city Minskaya Voblasts' Belarus 53.99 28.58 830 711
Rybchane city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.47 29.58 830 1191
Rybchanka city Belarus 54.37 27.22 830 1340
Rybchanka city Minskaya Voblasts' Belarus 54.36 27.19 830 1348
Rybchany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 26.79 830 4077
Rybchino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.47 29.58 830 1191
Rybchyn city Belarus 54.47 27.13 830 626
Rybcy city Minskaya Voblasts' Belarus 53.63 27.80 830 1787
Rybczanka city Belarus 54.37 27.22 830 1340
Rybczyn city Belarus 54.47 27.13 830 626
Rybkhoz Volma city Minskaya Voblasts' Belarus 53.72 28.14 830 1929
Rybna city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.17 24.46 830 2106
Rybnaje city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.84 30.26 830 1490
Rybnaya city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.17 24.46 830 2106
Rybniki city Brestskaya Voblasts' Belarus 51.95 26.95 367 2086
Rybnitsa city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.82 24.05 406 1639
Rybnoye city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.84 30.26 830 1490
Rybolovichi city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.39 24.84 830 2550
Rybolovo city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.41 25.49 830 2086
Ryboly city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.02 23.94 830 1722
Rybtsy city Minskaya Voblasts' Belarus 53.63 27.80 830 1787
Rybčanka city Minskaya Voblasts' Belarus 54.36 27.19 830 1348
Rybčany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 26.79 830 4077
Rybčyna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.47 29.58 830 1191
Rycha city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.69 24.52 830 2682
Rycha Gosudarstvennaya city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.68 24.53 830 2682
Rychany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.64 26.73 830 1182
Rychev city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.01 27.70 383 1341
Rychow city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.01 27.70 383 1341
Ryciec city Brestskaya Voblasts' Belarus 51.50 23.67 830 2009
Rydcha city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.03 27.71 393 1341
Rydnya-Burytskaya city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.05 30.35 830 1111
Rydoml' city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.59 29.62 830 2060
Rydoml’ city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.59 29.62 830 2060
Ryduplia city Minskaya Voblasts' Belarus 54.89 26.58 830 1609
Rydy city Minskaya Voblasts' Belarus 54.23 26.95 830 1756
Rydzele city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.68 24.09 830 2207
Rydzeli city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.68 24.09 830 2207
Rydzyuny city Belarus 54.13 25.64 830 1571
Rydča city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.03 27.71 393 1341
Ryechitsa city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.36 30.39 396 73343
Rykhlyane city Belarus 55.62 29.67 830 894
Ryki city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.94 30.75 830 1602
Ryki city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.05 31.86 830 1658
Ryl'ki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.03 27.06 830 963
Rylavičy city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.15 25.70 830 2681
Rylaŭcy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.87 25.10 830 1673
Rylenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.67 30.85 830 1490
Ryli city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.95 28.99 830 596
Rylienki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.67 30.85 830 1490
Ryloviche city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.15 25.70 830 2681
Rylovichi city Belarus 52.45 29.38 416 0
Rylovichi city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.15 25.70 830 2681
Rylovshchina city Belarus 53.85 27.48 830 279576
Rylovshchina city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.96 31.81 830 1794
Rylovtsy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.87 25.10 830 1673
Ryl’ki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.03 27.06 830 963
Rymashi city Minskaya Voblasts' Belarus 53.27 26.91 830 2597
Rymashi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.50 26.95 830 1192
Rymasy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.50 26.95 830 1192
Rymasze city Minskaya Voblasts' Belarus 53.27 26.91 830 2597
Rymataŭščyna city Minskaya Voblasts' Belarus 53.19 27.33 830 2235
Rymavičy city Minskaya Voblasts' Belarus 54.20 26.15 830 2029
Rymašy city Minskaya Voblasts' Belarus 53.27 26.91 830 2597
Rymcele city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.31 26.47 974 737
Rymcieli city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.31 26.47 974 737
Rymdyuny city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.67 26.22 830 1480
Rymdziuny city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.67 26.22 830 1480
Rymdzyuny city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.67 26.22 830 1480
Ryminka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.70 31.10 830 1575
Rymki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.31 27.27 413 1287
Rymki city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.49 24.88 383 2789
Rymki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.48 30.57 830 2167
Rymtsele city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.31 26.47 974 737
Rymuci city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.55 26.94 830 1192
Rymuti city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.55 26.94 830 1192
Ryndevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.70 30.04 830 1493
Ryndyuny city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.67 26.22 830 1480
Ryndzieva city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.70 30.04 830 1493
Ryndzyuny city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.67 26.22 830 1480
Rynkaŭcy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.83 24.59 830 2682
Rynkaŭcy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.86 23.57 360 1518
Rynki city Brestskaya Voblasts' Belarus 52.33 24.20 830 599
Rynkiany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.12 26.29 830 894
Rynkovka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.64 31.17 830 1610
Rynkovtsy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.86 23.57 360 1518
Rynkovtsy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.83 24.59 830 2682
Rynkoŭka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.64 31.17 830 1610
Rynkyany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.12 26.29 830 894
Rys'kovo city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 53.05 30.48 830 451
Rysevichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 27.24 830 1280
Ryshchitsy city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.07 25.34 406 50563
Rysievičy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 27.24 830 1280
Rysin city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.46 31.86 830 1788
Rysino city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.46 31.86 830 1788
Ryski city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.97 24.67 390 2296
Ryskiai city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.97 24.67 390 2296
Ryskov city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 53.05 30.48 830 451
Ryskovskiye city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 53.04 30.45 830 448
Rys’kovo city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 53.05 30.48 830 451
Rytan' city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.84 25.97 830 1490
Rytan’ city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.84 25.97 830 1490
Rytań city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.84 25.97 830 1490
Ryten' city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.84 25.97 830 1490
Ryten’ city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 54.84 25.97 830 1490
Rytets city Brestskaya Voblasts' Belarus 51.50 23.67 830 2009
Rytov city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 51.75 30.48 367 1088
Ryum city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.79 29.10 830 499
Ryzhanki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.65 29.51 830 2075
Ryzhen'ki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.16 29.34 830 1234
Ryzhen’ki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.16 29.34 830 1234
Ryzhevshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.81 29.40 830 1929
Ryzhichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.47 29.83 830 2086
Ryzhiki city Minskaya Voblasts' Belarus 53.88 27.21 869 1639
Ryzhiki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.87 30.51 830 1342
Ryzhitsa city Minskaya Voblasts' Belarus 53.07 27.94 830 1674
Ryzhiye city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.72 27.52 830 1328
Ryzhkavichy city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.18 30.32 830 2086
Ryzhkov city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 51.88 30.20 830 1066
Ryzhkov city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.07 29.62 830 1569
Ryzhkovichi city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.18 30.32 830 2086
Ryzhkovka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.65 30.52 830 1745
Ryča city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.69 24.52 830 2682
Ryča Dziaržaŭnaja city Hrodzyenskaya Voblasts' Belarus 53.68 24.53 830 2682
Ryčany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.64 26.73 830 1182
Ryčoŭ city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 52.01 27.70 383 1341
Ryĺki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.03 27.06 830 963
Ryžanki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.65 29.51 830 2075
Ryžaŭščyna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.81 29.40 830 1929
Ryžeńki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.16 29.34 830 1234
Ryžkavičy city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.18 30.32 830 2086
Ryžkaŭ city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 54.07 29.62 830 1569
Ryžkaŭ city Homyel'skaya Voblasts' Belarus 51.88 30.20 830 1066
Ryžkaŭka city Mahilyowskaya Voblasts' Belarus 53.65 30.52 830 1745
Ryžyca city Minskaya Voblasts' Belarus 53.07 27.94 830 1674
Ryžyki city Minskaya Voblasts' Belarus 53.88 27.21 869 1639
Ryžyki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.87 30.51 830 1342
Ryžyčy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.47 29.83 830 2086

Copyright 1996-2015 by Falling Rain Genomics, Inc.