Up

Alphabetical listing of Places in Bahrain

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
باربار city Ash Shamaliyah Bahrain 26.23 50.48 22 93155
بربورة city Al Janubiyah Bahrain 26.13 50.58 42 103980
بلاد القديم city Al `Asimah Bahrain 26.21 50.56 3 251810
بني جمرة city Ash Shamaliyah Bahrain 26.21 50.46 16 79198
بو عشيرة city Al `Asimah Bahrain 26.21 50.58 0 241985
بو قووة city Ash Shamaliyah Bahrain 26.20 50.52 16 229819
بوري city Ash Shamaliyah Bahrain 26.15 50.50 39 123767
بَارْبَار city Ash Shamaliyah Bahrain 26.23 50.48 22 93155
بَرْبُورَة city Al Janubiyah Bahrain 26.13 50.58 42 103980
بَنِي جَمْرَة city Ash Shamaliyah Bahrain 26.21 50.46 16 79198
بُو عَشِيرَة city Al `Asimah Bahrain 26.21 50.58 0 241985
بُو قُووَة city Ash Shamaliyah Bahrain 26.20 50.52 16 229819
بُورِي city Ash Shamaliyah Bahrain 26.15 50.50 39 123767
بِلاَد اَلْقَدِيم city Al `Asimah Bahrain 26.21 50.56 3 251810

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.